Долинська міська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку  Долинської міської територіальної громади на 2023 рік.

Дата: 21.11.2022 15:28
Кількість переглядів: 397

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку  Долинської міської територіальної громади на 2023 рік.

 Фото без опису

  1. Замовник: Долинська міська рада, адреса: 28500, м. Долинська, вул. Соборності, 28.
  2. Вид та основні цілі документа державного планування (далі – ДДП), його зв'язок з іншими документами державного планування.

Проект Програми економічного і соціального розвитку  Долинської міської територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Законів України "Про засади державної регіональної політики", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про добровільне об`єднання громад", постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня  2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами та доповненнями),  Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади, затверджених  наказом  Мінрегіонбуду  від  30  березня  2016 року № 75 (із змінами).

Під час розробки проекту Програми враховано також рекомендації Методології планування регіонального розвитку в Україні, запропонованої Європейським Союзом в рамках Проекту підтримки політики регіонального розвитку України.

Проект Програми узгоджено з основними галузевими стратегіями і планами, державними цільовими програмами, відповідними бюджетними програмами.

Програма – це програмний документ, що розробляється на  короткострокову перспективу та слугує для прогнозування місцевого бюджету на підставі цілей, визначених у Стратегії розвитку Долинської міської територіальної громади.

Метою Програми є забезпечення сталого розвитку реального сектора економіки та подальшого розвитку соціальної сфери, підвищення матеріального і культурного рівня життя населення незалежно від етнічного походження, віросповідання, політичних переконань, статті, віку на основі ефективного використання природно-ресурсного, фінансового потенціалу та трудових ресурсів.

Програма відповідає трьом напрямам розвитку громади:

А. Економічний розвиток громади;

В. Розвиток інфраструктури  громади;

С. Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя.

 

  1. Якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку" (стаття 2) регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Напрями діяльності Програми реалізуються через планування та здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. Детальний перелік заходів буде визначено із врахуванням громадських обговорень, консультацій з органами державної влади та за результатами СЕО Програми.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку території, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об'єктів планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

  1. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації ДДП:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації, зокрема необхідно оцінити наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря; водні ресурси;

промислові та побутові відходи, викиди та стоки; земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони; наслідки для здоров'я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом:

Програма не містить проекти, які будуть впливати на об'єкти природно- заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

У рамках проведення СЕО проекту транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення відсутні.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання пріоритетних напрямків, основних завдань і заходів, призначених для різних видів виробничої, соціальної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми економічного та соціального  розвитку Долинської міської територіальної громади на 2023 рік.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення СЕО проекту Програми буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення          та пом'якшення негативних наслідків виконання ДДП.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

У результаті здійснення СЕО проекту Програми будуть сформовані заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров'я населення, які можуть виникнути під час реалізації документа.

Зазначені заходи і рекомендації будуть грунтуватися на результатах проведених в рамках СЕО дослідженнях, та визначатимуться відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" і з урахуванням інших чинних нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП. Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території Долинської міської територіальної громади.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО проекту Програми надсилати планово – економічному відділу Долинської міської ради на адресу: 28500 Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Долинська, вулиця Соборності, 28 та на електронну адресу dolmiskrada@ukr.net. 

Строк подання зауважень і пропозицій – 15 (п'ятнадцять) днів з дня отримання Заяви про визначення обсягу СЕО.

Відповідальна особа: Бойко Анна Олександрівна - 0675207105

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь