Долинська міська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

ОГОЛОШЕННЯ

Дата: 29.07.2022 11:49
Кількість переглядів: 368

ОГОЛОШЕННЯ

Фото без опису

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

 

Детального плану території на земельну ділянку площею 0,60 га по вулиці Нова в місті Долинська Кропивницького району Кіровоградської області

 

 

Замовник СЕО: Долинська міська рада Кропивницького району Кіровоградської області,

Юридична адреса: 28500, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Долинська, вул. Соборності України, буд. 28, тел. (05234) 2-08-60, e-mail: dolmiskrada@ukr.net 

Інвестор проекту: товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІДО»,

вул.Соборності України, 48, кв.65, м.Долинська, Кропивницький район, Кіровоградська обл., код ЄДРПОУ: 44007597 lenucya237@meta.ua

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Проект ДПТ  розробляється  з  метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації земельної ділянки,  визначення  всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. 

Детальний план території на земельну ділянку площею 0,60 га по вулиці Нова в місті Долинська Кропивницького району Кіровоградської області розроблений на замовлення Долинської міської рада Кропивницького району Кіровоградської області, згідно завдання на розроблення містобудівної документації ТОВ ВП «Зодчий-Р».

На підставі клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІДО» прийнято рішення Долинської міської ради Кропивницького району № 3637 від 15 квітня 2022 року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території» розробляється Детальний план території на земельну ділянку площею 0,60 га по вулиці Нова в місті Долинська Кропивницького району Кіровоградської області для можливості будівництва багатопаливної автозаправної станції ТОВ «ТРІДО».

Детальний план території розробляється з урахуванням положень «Проекту внесення змін до генерального плану міста Долинська Кіровоградської області поєднаного з детальним планом території та планом зонування території» розробленого Державним підприємством Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя, м.Київ 2019р. з урахуванням державних і регіональних інтересів та враховує: інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Враховуючи п.4 ч.3 ст.3 ЗУ «Про оцінку вплив на довкілля» в якому йдеться про те, що поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше, дана планова діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

На проектованому об’єкті передбачається розташування багатопаливної автозаправної станції типу А з роздільним (традиційним) підземним розміщенням резервуарів та сумарною місткістю від 10 до 40м3 включно, категорія АЗС за потужністю – І середня, найбільша кількість заправок на годину – до 80 одиниць включно (від 100 до 200 одиниць на добу).

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується розташувати АЗС в районі вул. Нова.

Територія в межах проекту - орієнтовно складає 0,6 га,

Ймовірні наслідки

а)    для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування Детального плану території на земельну ділянку площею 0,60 га по вулиці Нова в місті Долинська, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

-ґрунти;

-атмосферне повітря;

-водні ресурси;

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

-кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б)    Для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в)    транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення - відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Охорона навколишнього природного середовища», на відповідність діючим нормативно- правовим документам у цій галузі;

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а)    раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б)    здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в)    здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г)     застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д)    збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е)     здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

з береження цілісності природних угруповань диких тварин;

запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно- будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

 

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку виконати відповідно до вимог статті 11. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища».

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.  

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Усі зауваження та пропозиції громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування «Детальний план території на земельну ділянку площею 0,60 га по вулиці Нова в місті Долинська Кропивницького району Кіровоградської області» надаються до Долинської міської ради Кропивницького району Кіровоградської області: 28500, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н,        м. Долинська, вул. Соборності України, буд. 28, тел. (05234) 2-08-60, e-mail: dolmiskrada@ukr.net.

 

Контактна особа: начальнику відділу житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою, містобудування, архітектури та капітального будівництва Долинської міської ради – Багнюк А.В.                   тел. 099 552 67 80, е-mail: dolmiskrada_jkg@ukr.net

СТРОКИ  ПОДАННЯ

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь